Nama  : Aisyah Nur Rahma

NIM    : D0416001


Nama  : Alma Dyani Putri

NIM    : D0416002


Nama  : Andriyansyah Perdana

NIM    : D0416003


 

Nama  : Aprilia Soga

NIM    : D0416004


Nama  : Ardelia Rahma Dea

NIM    : D0416005


Nama  : Arif Sulistiobudi

NIM    : D0416006


Nama  : Atho’ Naufal Ridwan

NIM    : D0416007


Nama  : Aul Adhitiya Prabowo

NIM    : D0416008


Nama  : Avent Christiyanto

NIM    : D0416009


 

Nama  : Bagaskara Tegar Indi

NIM    : D0416010


Nama  : Bening Dwi Arina

NIM    : D0416011


Nama  : Charilia Riantanti P

NIM    : D0416012


Nama  : Citra Anggun Setiori

NIM    : D0416013


Nama  : Cornelia Clara Tifan

NIM    : D0416014


Nama  : Della Ardyan Dita

NIM    : D0416015


 

Nama  : Demuna Resi D A

NIM    : D0416016


 

Nama  : Edi Prabawa

NIM    : D0416017


Nama  : Eryan Dwiki Effendi

NIM    : D0416018


Nama  : Gereido Josa N

NIM    : D0416019


Nama  : Ghozi Alwandria

NIM    : D0416020


Nama  : Giovano V P

NIM    : D0416021


Nama  : Helmi Yoga Pratama

NIM    : D0416022


Nama  : Iffah Karimah

NIM    : D0416023


Nama  : Indah Widyaningrum

NIM    : D0416024


Nama  : Intan Annisa Putri

NIM    : D0416025


Nama  : Irenika Kusumaningru

NIM    : D0416026


Nama  : Jehan Adhelia

NIM    : D0416027


 

Nama  : Lanina Adna Berlian

NIM    : D0416028


Nama  : Leica Kartika

NIM    : D0416029


Nama  : Listya Wahyu

NIM    : D0416030


Nama  : M Farhan Itsnaini

NIM    : D0416031


Nama  : M. Chusnur Rifdi

NIM    : D0416032


Nama  : Mardatilana Aini

NIM    : D0416033


Nama  : Meisya Putri Intan

NIM    : D0416034


Nama  : Monita Rizki Febriya

NIM    : D0416035


Nama  : Muchamad Yusuf

NIM    : D0416036


Nama  : Muhammad Arif Mulyo

NIM    : D0416037


Nama  : Muhammad Randi Duam

NIM    : D0416038


Nama  : Nabilah Puspita

NIM    : D0416039


Nama  : Nada Nabila Rosyad

NIM    : D0416040


Nama  : Nadia Akmalina

NIM    : D0416041


Nama  : Nadia Dian Ardita

NIM    : D0416042


Nama  : Naufal Rhyo Ichwanda

NIM    : D0416043


Nama  : Nindya Pratamamurti

NIM    : D0416044


Nama  : Nofi Irawati

NIM    : D0416045


Nama  : Nurlita Agtari Putri

NIM    : D0416046


Nama  : Paskahita Devie

NIM    : D0416047


Nama  : Pipit Rismania Yulia

NIM    : D0416048


Nama  : Rameez Ali Surya

NIM    : D0416049


Nama  : Ratu Alma Adiba

NIM    : D0416050


Nama  : Reinald Febriano

NIM    : D0416051


Nama  : Retnaningtyas Puspit

NIM    : D0416052


Nama  : Rifki Ananta Pratama

NIM    : D0416053


Nama  : Rizaldi Yasid P.P

NIM    : D0416054


Nama  : Rizki Cahyani Rosmai

NIM    : D0416055


Nama  : Tanto Ivandi Saputra

NIM    : D0416056


Nama  : Willyam Lukas

NIM    : D0416057


Nama  : Wilyam Lie

NIM    : D0416058


Nama  : Zaki Adi Putra

NIM    : D0416059


Nama  : Canisio Vicente

NIM    : D0416060